Pre action anlegg

Tabell 17 angir størrelsen av Pre-action anlegg og forutsetter at det blir aktivert av et FG-kontrollert brannalarmanlegg.

Med mindre preaction-anlegget blir benyttet i et frostsikkert område skal installasjonen utføres som et tørranlegg.

Punkt 11.2.1 for krav i forbindelse med Nitrogen eller luftpåfylling.

Det er krav til at pre-action ventilene er utstyrt med en enhet som tillater manuell aktivering.
Dette helt uavhengig av deteksjonssystemet.

CEA4001:2017 angir tillatte alternative Pre-action løsninger ut over de som er beskrevet i
NS-EN12845.

Alternative Pre-action installasjoner som er beskrevet i CEA skal tilfredsstille følgende funksjoner:

a) Pre-action installasjon type A2: Single interlock (Enkel aktivering)
Dette er et system trykksatt med luft eller inert gass hvor kontrollventilsettet blir aktivert av et
automatisk deteksjonssystem, men ikke ved aktivering av en sprinkler. I tilfelle deteksjonssystemet
er ute av drift eller ikke vil kunne operere kontrollventilsettet vil ikke anlegget automatisk bli aktivert.
Luft- eller gasstrykket på installasjonen skal være kontinuerlig overvåket.

b) Pre-action installation Type C: Double interlock (Dobbel aktivering):
Dette er ellers et tørranlegg hvor kontrollventilsettet slipper vann inn på anlegget ved aktivering av
både et deteksjonssystem og samtidig trykkfall i rørsystemet (aktivering av sprinkler).
Kontrollventilsettet vil ikke kunne aktiveres kun fra en av dem.

Merknad: type C pre-action installasjoner bør bare benyttes i områder hvor vannutstrømning kan
påføre betydelig skade. Typisk område er i fryselager.

Sprinkler orientering:

Alle sprinklere i pre-action installasjoner skal monteres stående, unntatt hvor det benyttes
nedadrettet tørrsprinkler eller horisontal veggsprinkler.
Merknad: Nedadrettet orientering kan benyttes i områder som ikke vil kunne være utsatt for frost
dersom dette er akseptert av myndighet. I slike tilfeller skal anleggets størrelse vurderes nøye.

Maksimal leveringstid for vann:
Maksimal leveringstid for vann målt ved den mest ugunstig plasserte prøveventil skal ikke være mer
enn 60 sekunder for HH og 90 sekunder for OH og LH.

Merknad: For type A2 er maksimal leveringstid for vann satt slik at anlegget i utgangspunktet
oppfører seg tilsvarende et våtanlegg. For type C; fastsatte tid er tilsvarende som for Tørranlegg.

Logg inn